Rozwiązanie dla
Ubezpieczeń

Odkryj CRM, który pozwoli Ci
być bliżej Twoich Klientów

Na rynku ubezpieczeniowym prowadzi działalność wiele podmiotów, które konkurują między sobą o pozyskanie i lojalność Klienta. Klienci mają coraz wyższe oczekiwania: niższej ceny usług przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi. Odpowiedzią na wymienione wyzwania związane z pozyskaniem i skutecznym utrzymaniem Klienta jest system Pivotal CRM.
Jest to kom­plek­sowe narzę­dzie do obsługi Klienta jak i do cało­ścio­wego zarzą­dza­nia rela­cją z nim z któ­rego korzy­stają czo­łowe firmy ubez­pie­cze­niowe i inne
instytucje finan­sowe w Pol­sce.
System auto­ma­ty­zuje i porząd­kuje pro­cesy oraz komu­ni­ka­cję z Klien­tem zapew­nia­jąc lep­szą obsługę, zmniejszając jed­no­cze­śnie koszty ope­ra­cyjne.

Informacje ogólne

Pivotal CRM dla Ubezpieczeń to elastyczna platforma informatyczna, która integruje zarządzanie zespołami sprzedaży, marketingu, obsługi klienta, a także ekspertów i partnerów biznesowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i znamy schematy procesów biznesowych w branży finansowej, przez co możemy udzielić wsparcia naszym Klientom w sprawnym wdrożeniu naszego rozwiązania. Każdorazowo tworzymy je wspólnie z Klientem, dzięki czemu jest ono dopasowane do specyfiki danej organizacji.

Pivotal CRM dla Ubezpieczeń centralizuje i porządkuje proces zarządzania kontaktami z klientem, zapewniając lepszą obsługę, aktywizację i wzrost wydajności pracowników. Nasz system ułatwia określanie zadań dla wewnętrznych działów i jednostek organizacyjnych. Działania i kroki są przypisywane do indywidualnych osób lub grup użytkowników. Zautomatyzowane w ten sposób procesy workflow ułatwiają współpracę grupową w ramach poszczególnych departamentów i linii biznesowych. Przyspieszają tym samym procesy biznesowe skracając cykl sprzedaży.

Oferowane funkcjonalności dedykowane dla ubezpieczeń :

li-square   Sprzedaż ubezpieczeń korporacyjnych
li-square   Obsługa oferty (zapytanie, oferta, polisa)
li-square   Rozliczanie celów sprzedażowych
li-square   Kalendarz – zarządzanie zadaniami
li-square   Produkty – definicja produktów
li-square   WorkFlow – kroki do wykonania, zadania, czynności oraz dokumenty
li-square   Kokpity operacyjne i managerskie
li-square   Raportowanie
li-square   Tworzenie dokumentów
li-square   Samodzielny rozwój platformy

Możliwe rozszerzenia rozwiązania:

li-square   Portal dla Brokerów
li-square   Wielokanałowe kampanie marketing
li-square   Prowizje dla Agentów i Brokerów
li-square   Ubezpieczenia dla dealerów samochodowych
li-square   Kontrola komunikacji z klientem
li-square   Media społecznościowe
li-square   Obsługa klienta – moduł serwisowy

Klient 360 i wielokanałowy kontakt z Klientem

Klient 360 stopni

Dla realizacji wytyczonej strategii w firmie oraz do podniesienia jakości obsługi niezbędne stało się dostarczenie pracownikom pełnego obrazu Klienta. Obraz ten zwany jest popularnie „Widokiem 360°”. System CRM jest najbardziej naturalnym środowiskiem tworzenia „Widoku 360°” Klienta. Jest to możliwe dzięki integracji danych back-office i front-office. Podejście to umożliwia przechowywanie w jednym miejscu rejestrowaną przez Agentów informację, na którą nie ma miejsca w innych systemach dziedzinowych. Cennym elementem systemu CRM jest model danych zaprojektowany w taki sposób, aby odzwierciedlać wszystkie produkty i relacje z Klientem.

Osiągane korzyści – sprzedaż:

li-square   Lepsza wiedza o Kliencie – wyższy poziom obsługi / adekwatność działań / minimalizacja błędów
li-square   Maksymalne wykorzystanie zebranych informacji w trakcie prowadzonych działań sprzedażowych

Wielokanałowy kontakt z Klientem

System CRM obsługuje kontakt z Klientem w różnych kanałach i przez różnych użytkowników. Aplikacja umożliwia wysyłkę spersonalizowanych wiadomości e-mail do danego Klienta. Interakcje są zapisywane automatycznie w historii kontaktu.
Obsługa korespondencji to funkcja w systemie umożliwiająca generowanie i wysyłanie korespondencji do klientów w wybranym kanale (sms, e-mail, mail). Jest często wykorzystywana do informowania o zbliżającej się racie, nowym harmonogramie, zmianie oprocentowania, konieczności dostarczenia dokumentów, zaległości w spłacie, propozycji restrukturyzacji, wypowiedzenia, itp.

Moduł Sprzedaży

Moduł sprzedaży wspiera podniesienie jakości obsługi Klienta poprzez budowanie z nim trwałych relacji. Każdy ubezpieczyciel poświęca dużo uwagi działaniom sprzedażowym swoich pracowników. Wiąże się to z dedykowanymi dużymi nakładami finansowymi. Agenci budują i dbają o relacje z Klientami. Zapewnienie im możliwości częstszego i zautomatyzowanego kontaktu z Klientem to jedno z wielu zadań realizowanych przez nas w sektorze finansowym.

Klient jest informowany o stanie obsługi swoich rachunków i zleceń oraz o etapach ich realizacji, właśnie dzięki automatyzacji działań i procesów w systemie CRM.

Moduł Aktywizacja Agentów i mobilność
Obserwujemy u naszych Klientów wzrost i znaczenie mobilności Agentów Klienta. System Pivotal dysponuje szeroką gamą narzędzi wspierających sprzedaż mobilną. Są one dostępne z każdego miejsca i na każdym urządzeniu. Elastyczne rozwiązania umożliwiają bycie zawsze blisko Klienta.

Przykładowe narzędzia wspierające pracę Agenta Ubezpieczeniowego:

li-square   Planowanie aktywności i przegląd już zrealizowanych
li-square   Zarządzanie zadaniami za pomocą kalendarza
li-square   Dostęp do aktualnych raportów
li-square   Trasówka

Przykładowe narzędzia wspierające obsługę klienta:

li-square   Dostęp do pełnej historii transakcji, płatności i kontaktów z Klientem z każdego miejsca i na każdym urządzeniu
li-square   Podpowiadanie zdarzeń na Kliencie i kolejnej najlepszej aktywności (Next Best Action)
li-square   Możliwość przeprowadzenie transakcji sprzedaży typu pre-selling (prezentacja ofert i przyjmowanie zleceń)
li-square   Pełna informacja o działaniach marketingowych

Obserwujemy trendy rynkowe i korzystamy z wieloletniego doświadczenia w branży finansowej oraz dystrybucyjnej w zakresie User Experience. Dzięki temu stworzyliśmy dla naszych Klientów unikalne rozwiązania w zakresie ergonomii pracy użytkowników końcowych. Nasz system jest łatwy w obsłudze, posiada intuicyjną nawigację i szybki dostęp do najważniejszych informacji w zależności od kontekstu i obsługiwanego procesu biznesowego.

Moduł Contact Center

Pivotal Contact Center zapewnia szybkie efektywne i relatywnie tanie osiągnięcie celu, jakim jest wyposażenie pracowników Contact Center we wszelkie informacje niezbędne do fachowej obsługi Klienta. Rozwiązanie obniża koszty obsługi przy jednoczesnym zwiększeniu satysfakcji Klienta. W konsekwencji są oni w stanie skutecznie realizować zadania, dowolnie wykorzystując różne kanały kontaktu z Klientem (telefon, e-mail, VoIP i Internet). Mogą szybko reagować na problemy, a dodatkowo skutecznie badać i oceniać poziom zadowolenia Klienta, monitorować jego obsługę i – w razie konieczności – odpowiednio ją korygować.

Rozwiązanie Pivotal dla Contact Center zawiera następujące funkcjonalności:

li-square   Profile klientów;
li-square   Zasady identyfikacji klienta;
li-square   Profile pracowników
li-square   Obsługę procesów:
li-square   Reguły i kolejność obsługiwania rozmów;
li-square   Reguły komunikacji i kontaktów z klientem;
li-square   Zakres informacji dostępnych dla poszczególnych pracowników;
li-square   Skrypty rozmów;
li-square   Reguły alertów;
li-square   Zasady tworzenia kolejek – zadań dla grup lub pojedynczych agentów Contact Center;
li-square   Obsługę promocji i kampanie marketingowe;
li-square   Narzędzia organizacja pracy i zakresu kompetencji, zarządzanie urlopami i nieobecnościami, odciążenie pracowników;
li-square   Narzędzia umożliwiające powiązanie aktywności, automatyczne procesy przepływu pracy (workflow);
li-square   Integracja z centralą telefoniczną i systemami back office.

Moduł Marketingu

Moduł Marketingu automatyzuje różne formy wieloetapowej komunikacji w procesach pozyskania i utrzymania klientów. Pozwala na prowadzenie złożonych kampanii. Skuteczność kampanii może być oceniana na bieżąco. Moduł Marketingu pozwala na zwiększenie lojalności klientów oraz stwarza nowe możliwości sprzedaży produktów. Moduł umożliwia tworzenie nowoczesnych kampanii marketingu czasu rzeczywistego.

Moduł Marketingu zawiera następujące funkcjonalności:

li-square   Generowanie bazy danych;
li-square   Kryteria segmentacji, profile klientów;
li-square   Grupy docelowe;
li-square   Reguły działań follow- up;
li-square   Reguły komunikacji (portal, e-mail, sms, zlecenia aktywności np. wysyłka materiałów);
li-square   Przekazywanie wygenerowanych zainteresowań do innych uczestników procesu – Agentów lub Contact Center;
li-square   Tworzenie materiałów, dokumentów, komunikatów i elementów graficzne wykorzystywane w kampaniach;
li-square   Pomiary skuteczności kampanii;
li-square   Wykonywanie badań rynku i satysfakcji klientów;
li-square   Kampanie – powiązane aktywności, automatyczne procesy przepływu pracy (workflow);
li-square   Integracja ze sprzedażą i serwisem.

Pośrednicy i brokerzy

Platforma Pivotal wspiera i automatyzuje proces obsługi sprzedaży przez Pośredników / Brokerów, naliczania prowizji i raportowania.

System posiada następujące funkcje:

li-square   Rejestracja i tworzenie nowego profilu pośrednika
li-square   Tworzenie loginów dostępowych,

  Obsługa i wysyłka haseł (login to unikalny email),
–  Nadawanie uprawnień na poziomie sytemu CRM,
–  Aktywacja użytkowników

li-square  Wybór modelu prowizyjnego / rozliczeniowego z pośrednikiem
li-square  Logowanie do portalu dla pośredników

–  Proces uwierzytelnienia po podaniu loginu i hasła
–  Walidacja poprawności logowania
–  Obsługa przypominania hasła.

Funkcjonalności w zakresie definiowania i rozliczania prowizji:

li-square   Śledzenie aktywności brokerów. Ilość złożeń, ilość uruchomień, Jakość portfela (ilość złożeń, ilość uruchomień, jakość portfela)
li-square   Automatyczna segmentacja brokera na podstawie dwóch parametrów.
li-square   Tworzenie reguł prowizyjnych dla Partnerów. Główne reguły to: kwota, wolumen uruchomień, jakość portfela.
li-square   Możliwość modelowania systemu prowizyjnego.
li-square   Informacja o prognozie sprzedaży w danym miesiącu wraz z możliwą do uzyskania prowizją
li-square   Odebranie informacji o sprzedanych produktach:

–  Raportów aktywności brokerów
–  Wartości wypracowanej prowizji
–  Ilości zarejestrowanych namiarów
–  Wartości sprzedanych kredytów oraz odnowień

li-square   Rozliczenie z Brokerem (okresowe naliczanie prowizji oraz rejestracja faktur).

Moduł Windykacji

Niemal każda firma spotkała się z sytuacją nieterminowego regulowania zobowiązań. Uiszczanie opłat w ostatniej chwili lub z kilkudniowym opóźnieniem jest wśród klientów zjawiskiem powszechnym. Dla organizacji obsługującej setki lub tysiące spóźnionych opłat zjawisko to może stanowić poważny problem. Opóźnienia w realizacji płatności wpływają na pogorszenie wskaźników finansowych płynności i rotacji. Stawiają także pod znakiem zapytania rzeczywisty wypracowany zysk przedsiębiorstwa.

Moduł Pivotal CRM Windykacja oferuje rozwiązanie zbudowane na bazie doświadczeń w sektorze finansowym, umożliwiające planowanie i kontrolowanie procesów windykacji oraz zarządzanie nimi. Procesy windykacyjne są automatycznie wyzwalane przez określone zdarzenia i automatycznie kontrolowane przez system na podstawie zdefiniowanych kryteriów.

Moduł CRM dla Windykacji zawiera następujące narzędzia i funkcje:

li-square   Profile i informacje opisujące dłużników;
li-square   Relacje w otoczeniu klienta;
li-square   Reguły komunikacji i kontaktów z dłużnikami i pracownikami;
li-square   Reguły i rodzaje aktywności dla poszczególnych ról (pracownik oddziału, agent, przedstawiciel finansowy, kierownik, dyrektor);
li-square   Poprawa komunikacji między zespołami windykacyjnymi;
li-square   Organizacja obszarów windykacji;
li-square   Powiązane aktywności, automatyczne procesy (workflow);
li-square   Etapy i czas realizacji dyspozycji;
li-square   Reguły alertów;
li-square   Szablony korespondencji ad hoc i masowej;
li-square   Automatyczne sporządzanie pism;
li-square   Standardowe komponenty pulpitu użytkownika;
li-square   Szybkie wyszukiwanie informacji;
li-square   Standardowe zapytania i raporty;
li-square   Użytkownicy systemu i ich uprawnienia;
li-square   Słowniki i klasyfikatory;
li-square   Rozliczenia wydatków windykacji;
li-square   Korzystanie z dedykowanych serwisów i aplikacji internetowych;
li-square   Integracja z pocztą elektroniczną;
li-square   Integracja z centralą telefoniczną – Contact Center;
li-square   Integracja z systemami back Office.

Dowiedz się więcej o rozwiązaniu dla Windykacji 

Korzyści

Podsumowując – korzyści z wdrożenia Pivotal CRM są następujące:

li-square  Prezentacja całościowego poglądu na sytuację Klienta firmowego i indywidulanego – prezentacja całościowa danych o sytuacji Klienta (produkty Klienta, łączne zaangażowanie, zabezpieczenia, powiązania Klienta, historia kontaktów i spłat itp.).

li-square   Prezentacja całościowego poglądu na procesy związane z Klientem – centralny system zarządzania procesami obsługujący różne produkty bankowe / różne etapy procesu i ścieżki postępowania.

li-square   Automatyzacja czynności – wbudowany silnik decyzyjny służący do przetwarzania reguł decyzyjnych i wyboru określonego sposobu postępowania. Wbudowane narzędzia wspomagające parametryzację, pozwalające na dopasowanie się do zmian.

li-square  Możliwość definiowania i zarządzanie przepływami prac – możliwość definiowania procesów biznesowych związanych z zarządzaniem wierzytelnościami trudnymi. Tak zdefiniowane procesy są monitorowane i kontrolowane przez wbudowany silnik zarządzania przepływem prac.

li-square  Możliwość zarządzania szablonami dokumentów – wbudowane narzędzia do definiowania i zarządzania szablonami listów, e-maili oraz SMS-ów pozwalające na określenie statycznych tekstów oraz elementów graficznych a także wskazanie źródeł danych dla pól wypełnianych dynamicznie.

li-square  Raportowanie strategiczne i operacyjne – wbudowane narzędzia do raportowania (raporty predefiniowane oraz ad-hoc) pozwalające na prezentację wyników w formie graficznej i/lub raportów dynamicznych.

li-square  Wbudowany ETL (ang. Extract, Transform, Load – Pozyskanie, Transformacja i Ładowanie danych) oraz predefiniowana baza danych ze zdefiniowanym modelem danych dostosowanym do potrzeb informacyjnych Platformy i użytkowników.

li-square  Wbudowane mechanizmy integracji z systemami produktowymi, Call Center oraz systemami zewnętrznymi – zdefiniowane interfejsy zapewniające zasilanie platformy w dane o produktach, współpracę z systemami typu Contact Center oraz archiwum dokumentów elektronicznych, z systemami zewnętrznych firm w tym brokerów, z e-sądem oraz kancelariami sądowymi.

li-square  Zapewnienie bezpieczeństwa – zarządzanie dostępem użytkowników do danych i do funkcji; ścieżka audytowa wykonywanych działań.