Projekty                            z Funduszy Europejskich 

Pivotal Polska wraz z czołowymi uczelniami w Polsce prowadzi szereg projektów badawczych współfinansowanych ze środków unijnych.

Poniżej znajdą Państwo informacje na ich temat.

——————————————————————————————————————————————————————————–

OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO NARZĘDZIA KLASY SDC (ANG. SMART DEBT COLLECTION) WSPIERAJĄCEGO PROCESY WINDYKACYJNE

POIR.01.01.01-00-0915/17

w ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 PO IR „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest opracowanie technologii budowy nowatorskich systemów windykacji klasy SDC (ang. Smart Debt Collection) oraz potwierdzenie użyteczności tej technologii na przykładzie demonstratora systemu. Rezultatem projektu będzie nowy w skali co najmniej europejskiej produkt bazujący na opracowanej w ramach projektu technologii. Produktem tym będzie innowacyjne narzędzie służące wspieraniu procesów windykacyjnych. Docelowe rozwiązanie bazujące na wypracowanej w toku prowadzenia projektu technologii będzie składało się z dwóch komponentów: konwencjonalnego systemu windykacji, oraz zintegrowanego z nim komponentu wypracowywania reguł decyzyjnych. Nowatorstwo systemu polegać będzie na tym, że o ile w dotychczasowym podejściu windykacyjnym decyzje podejmowane były na podstawie zgromadzonych danych przez człowieka windykatora, to w nowym systemie decyzje będą podejmowane automatycznie z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji.

——————————————————————————————————————————————————————————–

SYSTEM WSPARCIA KONSERWACJI I MONITOROWANIA EKSPLOATACJI NACZEP CIĄGNIKÓW SIODŁOWYCH WYKORZYSTUJĄCY ZAAWANSOWANE METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

POIR.01.02.00-00-0242/16

w ramach Działania „Sektorowe programy B+R”, Programu Sektorowego „INNOMOTO”

W projekcie powstanie kompleksowy system wsparcia konserwacji i monitorowania eksploatacji naczep ciągników siodłowych wykorzystujący zaawansowane metody sztucznej inteligencji, wpisujący się w zarówno w założenia zakresu tematycznego INNOMOTO – III.B.5. Electrical and electronic systems, jak i II.B.2. Naczepy i przyczepy STEVIA bo tak określono nazwę roboczą systemu, będzie systemem teleinformatycznym z elementami mechatronicznymi funkcjonujący w oparciu o zaawansowane algorytmy ekspertowe – zaawansowany system telematyczny. Jego główną grupą docelową będą użytkownicy naczep ciągników siodłowych, a w dalszej kolejności także innych środków transportu zbiorowego i indywidualnego zarówno osób jak i towarów.

Dzięki zastosowaniu unikalnych metod eksperckich oraz dedykowanych algorytmów sterujących osiągnięty zostanie wysoki poziom autonomiczności platformy (środka transportu w obrębie którego funkcjonować będzie system), odznaczający się przejęciem określonych funkcji decyzyjnych od osoby (osób) kierujących daną platformą. Rozwiązanie takie w zamierzeniu będzie miało wpływ na bezpieczeństwo środka transportu oraz jego otoczenia poprzez eliminacje możliwości podejmowania decyzji sprzecznych z ustalonymi procedurami dla określonych zdarzeń lub zaistniałych warunków. Cel projektu zostanie osiągnięty w toku realizacji badań przemysłowych oraz prac rozwojowych.

Rezultat projektu zostanie zaoferowany na rynku w postaci usługi, dostępnej dla użytkowników naczep ciągników siodłowych.

——————————————————————————————————————————————————————————–

AKTYWIZACJA MIĘDZYNARODOWA ŚLĄSKIEGO KLASTRA LOTNICZEGO POPRZEZ DZIAŁANIA O CHARAKTERZE PROMOCYJNO-BIZNESOWYM W POWIĄZANIU Z DZIAŁALNOŚCIĄ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ I INNOWACYJNĄ ZRZESZONYCH CZŁONKÓW KLASTRA

POIR.02.03.03-24-0001/17-00

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

Wartość Projektu – 6 851 892,00 PLN

 

Wartość dofinansowania – 3 828 620,00 PLN

 

KRÓTKI OPIS PROJEKTU:

Projekt w swym założeniu polega na umożliwieniu wyjścia członkom klastra na rynki zagraniczne m.in. poprzez udział w międzynarodowych targach, misjach zagranicznych. Drugim bardzo istotnym aspektem jest możliwość nawiązania współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi i dostęp do zagranicznych infrastruktur badawczych. Działania te pozwolą na dyfuzję wiedzy i pozyskanie know-how w obszarze technologii lotniczych oraz automotive, jak i nawiązaniu współpracy biznesowej z międzynarodowymi partnerami. Wybór imprez międzynarodowych został poprzedzony analizą potrzeb członków klastra w obszarze dotarcia do nowych klientów, możliwość udziału i realizacji dużych projektów, nawiązywanie współpracy oraz pozyskiwanie nowych kontraktów. Stąd członkowie klastra wskazali imprezy targowo- wystawiennicze o najwyższej renomie w zarówno w sektorze lotniczym, jak i automotive. Promocja marki klastra na targach międzynarodowych i misjach gospodarczych nie tylko przyczyni się do jej większej rozpoznawalności, ale przede wszystkim do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej członków klastra wobec innych podmiotów z sektora lotniczego i automotive. Ponadto udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych z perspektywy członków klastra to szansa na wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów/usług przedsiębiorców na wybrany rynek zagraniczny. Ze względu na to, iż klaster skupia podmioty zarówno z sektora lotniczego i automotive możliwym staje się również osiągnięcie synergii pomiędzy sektorami dzięki działaniom badawczo-rozwojowym i wykreowanie międzysektorowych nisz technologicznych pozwalających na adaptację rozwiązań stosowanych w lotnictwie do przemysłu automotive. Zatem podejmowane w projekcie działania przełożą się na zintensyfikowanie współpracy z otoczeniem gospodarczym klastra i jego członków.

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest nawiązanie relacji biznesowych z potencjalnymi kooperantami, jak i instytucjami B+R, na rzecz rozwoju produktów i usług, w tym wprowadzenia kluczowych rozwiązań technologicznych zmierzających do podniesienia konkurencyjności członków klastra. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie takich rezultatów jak: zdobycie wiedzy na temat możliwości kooperacji z instytucjami badawczo-rozwojowymi w obszarze rozwoju produktów członków klastra, jak również wzrost efektywności działań członków klastra na arenie międzynarodowej oraz zdobycie doświadczenia w komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w obszarze technologii lotniczych z możliwością transpozycji do sektora automotive.

 

Produktami będą:

– pozyskanie nowych partnerów biznesowych oraz potencjalnych inwestorów – podpisanych zostanie łącznie 20 umów i listów intencyjnych o współpracy;

– pozyskanie 2 nowych partnerów z sektora B+R do realizacji projektów badawczych.