Zarządzanie produktem inwestycyjnym zgodnie z MiFID 2

13 czerwca 2017

Wymogi MiFID 2 i możliwości wsparcia systemowego

Regulacje MIFID 2 nakładają szereg nowych wymogów do spełnienia zarówno ze strony banków i firm wytwarzających produkty finansowe, jak i dla tych je dystrybuujących. Ostateczny kształt polskich aktów regulacyjnych nie jest jeszcze znany, ale już w tym momencie możemy stwierdzić, że opisane poniżej wymagania staną się od stycznia 2018 obowiązującym prawem. Artykuł ten będzie uaktualniany ze względu na nowe informacje i szczegółowe rozporządzenia pojawiające się ze strony polskiego regulatora.

Szczegółowe wymogi dla instytucji wytwarzających

Dyrektywa MiFID 2 nakłada szczegółowe wymogi związane z zarządzaniem produktami inwestycyjnymi, które dotyczą firm inwestycyjnych i banków „wytwarzających” („manufacturing”) instrumenty finansowe. W myśl dyrektywy „wytwarzanie” rozumiane jest, jako tworzenie, rozwój, emisja lub projektowanie produktów. Jako „dystrybucja” jest rozumiane oferowanie, rekomendowanie i sprzedawanie produktu; dodatkowo obejmuje to również zarządzanie portfelem. Najważniejsze wymagania w tym zakresie opisane są poniższych punktach:

Przeprowadzenie analizy scenariuszowej przed wdrożeniem 

Wymagane jest przeprowadzenie analizy scenariuszowej poprzedzającej wdrożenie produktu. Taka analiza musi uwzględniać sytuacje takie jak:

 • Pogarszające się warunki rynkowe
 • Trudności finansowe firmy wytwarzającej produkt, związanej z wytwarzaniem lub funkcjonowaniem produktu
 • Zrealizowanie się ryzyka kredytowego kontrahenta
 • Produkt przestanie być ekonomicznie opłacalny
 • Nadzwyczaj duży popyt na produkt (implikacje dla zasobów firmy i dynamiki produktu)

Określenie rynku docelowego i analiza zgodności produktu z rynkiem docelowym

W myśl wymagań rynek docelowy musi zostać „wystarczająco szczegółowo” zdefiniowany, w tym przede wszystkim należy określić typ/typy klientów, dla których produkt jest zgodny z ich potrzebami, charakterystyką i celami (tzw „pozytywny rynek docelowy”) oraz zidentyfikować wszystkie grupy klientów, dla których produkt NIE jest zgodny z ich potrzebami, charakterystyką i celami (tzw „negatywny rynek docelowy”).W myśl wymagań rynek docelowy musi zostać „wystarczająco szczegółowo” zdefiniowany, w tym przede wszystkim należy określić typ/typy klientów, dla których produkt jest zgodny z ich potrzebami, charakterystyką i celami (tzw „pozytywny rynek docelowy”) oraz zidentyfikować wszystkie grupy klientów, dla których produkt NIE jest zgodny z ich potrzebami, charakterystyką i celami (tzw „negatywny rynek docelowy”).

Zgodnie z wytycznymi ESMA rynek docelowy musi być obowiązkowo zdefiniowany przez pięć kategorii:

 • typ klienta,
 • jego wiedza i doświadczenie,
 • sytuacja finansowa w kontekście zdolności do poniesienia strat
 • tolerancja na ryzyko – zgodność z profilem zysk/ryzyko produktu
 • cele i potrzeby klienta

Analiza wytwórcy powinna zostać wykonana na podstawie wiedzy teoretycznej klientów oraz ich doświadczenia z takim samym lub podobnym instrumentem. Z kolei analiza dystrybutora powinna brać pod uwagę rzeczywiste cechy, charakterystykę i potrzeby konkretnego klienta – wymaga więc dość szerokiej wiedzy o kliencie.

Kolejnym krokiem jest weryfikacja zgodności produktu z charakterystyką rynku docelowego, w tym określenie czy profil zysk/ryzyko jest spójny z rynkiem docelowym. Dodatkowo wymaganiem jest by projekt produktu był nakierowany głównie na korzyść klienta – zakazane jest tworzenie modelu biznesowego polegającego na osiąganiu zysków na słabych wynikach klientów.

Kluczowe zdarzenia i ich monitorowanie

W myśl zapisów MiFID 2 dla produktów należy zidentyfikować potencjalne kluczowe zdarzenia, których wystąpienie może w znaczący sposób wpłynąć na osiągnięcie poziomu, który wpływa na profil zwrotu z produktu lub wypłacalność emitentów, których aktywa lub gwarancje wpływają na zwrot z inwestycji.W myśl zapisów MiFID 2 dla produktów należy zidentyfikować potencjalne kluczowe zdarzenia, których wystąpienie może w znaczący sposób wpłynąć na osiągnięcie poziomu, który wpływa na profil zwrotu z produktu lub wypłacalność emitentów, których aktywa lub gwarancje wpływają na zwrot z inwestycji.

Jeżeli zajdą kluczowe zdarzenia niezbędne jest podjęcie właściwych działań, np.

 • Przekazanie klientom i dystrybutorom właściwej informacji o zdarzeniu
 • Zmiana procesu akceptacji produktu
 • Wstrzymanie dalszej emisji
 • Zmiana instrumentu finansowego, aby uniknąć nieuczciwych warunków kontraktu
 • Rozważenie, czy kanały dystrybucji są nadal właściwe
 • Zmiany procesu dystrybucji– Zakończenie relacji z dystrybutorami
 • Powiadomienie właściwych władz.

Wymagania dla firm dystrybuujących

Na firmy dystrybucyjne został nałożony wymóg „proporcjonalnego i właściwego” wdrożenia wymogów właściwych firmom produkującym instrumenty finansowe. W praktyce oznacza to przede wszystkim upewnienie się, co do odpowiedniości produktu względem rynku docelowego, w tym zadbanie o to by:Na firmy dystrybucyjne został nałożony wymóg „proporcjonalnego i właściwego” wdrożenia wymogów właściwych firmom produkującym instrumenty finansowe. W praktyce oznacza to przede wszystkim upewnienie się, co do odpowiedniości produktu względem rynku docelowego, w tym zadbanie o to by:

 • Rynek docelowy został zdefiniowany – jeśli nie został zdefiniowany przez wytwórcę (np. nie podlega MiFID II) należy go określić samodzielnie
 • Sprzedawane produkty i usługi były zbieżne z potrzebami, charakterystyką i celami zidentyfikowanego rynku docelowego
 • Zamierzona strategia dystrybucyjna była zbieżna z rynkiem docelowym
 • Zapewnić, że produkt jest dystrybuowany przede wszystkim w ramach rynku docelowego
 • Została dokonana ocena okoliczności i potrzeb klientów – tak by upewnić się, że ich interesy nie są naruszone na skutek presji biznesowej lub finansowania
 • Była przeprowadzana periodyczna weryfikacja i aktualizacja informacji dostarczanych przez producentów
 • Raportować wytwórcy wyniki sprzedaży, w konteście dystrybucji w ramach / poza rynkiem docelowym

Wsparcie systemowe spełnienia wymogów MiFID w zakresie zarządzania produktami

Nowoczesne rozwiązania takie jak Platforma Pivotal CRM umożliwiają skuteczne ofertowanie i sprzedaż , z drugiej strony automatyzują procesy oraz raporty, w celu zapewnienia zgodności z regulacjami MiFID. Nowoczesne rozwiązania takie jak Platforma Pivotal CRM umożliwiają skuteczne ofertowanie i sprzedaż , z drugiej strony automatyzują procesy oraz raporty, w celu zapewnienia zgodności z regulacjami MiFID.

Automatyzacja procesów i rozwiązań w ramach MIFID 2 jest szczególnie istotna dla firm mających w swoim portfelu wiele produktów, których wprowadzenie, a późniejsze zarządzanie ze względu na ilość jest sporym wyzwaniem.

W zakresie wymogów MIFID dotyczących zarządzania produktem Platforma Pivotal CRM:

 • Automatyzuje tworzenie scenariuszy i przeprowadzanie analiz przed wdrożeniem produktu;
 • Podczas tworzenia produktu pomaga w zdefiniowaniu rynku docelowego, a następnie na etapie sprzedaży uniemożliwia jego ofertowanie (lub ostrzega o oferowaniu) Klientom spoza grupy docelowej;
 • Wspiera i automatyzuje procesy związane z monitorowaniem kluczowych zdarzeń, a w przypadku ich wystąpienia uruchamia ścieżkę eskalacyjną, tak by informacja dotarła do kluczowych osób lub jednostek.

 

Zarządzanie produktem inwestycyjnym zgodnie z MiFID 2