Wpływ MiFID 2 na rynki finansowe.

12 maja 2017

O dyrektywie MiFID i MiFID 2

MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) to dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych. Od listopada 2007 r. ma zastosowanie w całej Unii Europejskiej. Jest to fundament unijnego rozporządzenia mającego na celu poprawę konkurencyjności rynków finansowych UE i ochronę inwestorów poprzez stworzenie jednolitego rynku usług i działalności inwestycyjnej oraz zapewnienie wysokiego stopnia ich zharmonizowania.
Po wdrożeniu w życie regulacji oraz na skutek zmian na rynku ujawniły się luki i braki dotyczące niektórych podstawowych zasad MiFID. W związku z tym w kwietniu 2014 roku Parlament Europejski wprowadził zmiany w regulacjach dotyczących oferowania instrumentów finansowych: MiFID 2 oraz MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) mające za zadanie zamknięcie tych luk oraz zwiększenia bezpieczeństwa inwestorów na rynkach finansowych

Harmonogram wdrożenia MIFID 2

Poniższy rysunek przedstawia ramowy harmonogram wdrożenia MiFID 2 w Unii Europejskiej. Od 3 stycznia 2018 regulacja stanie się obowiązującym prawem w Unii Europejskiej.

 


Źródło: ESMA (European Securities and Markets Authority)

Kogo dotyczy dyrektywa MiFID 2

MiFID II będzie miał istotny wpływ na funkcjonowanie instytucji finansowych, a zwłaszcza bankowych grup kapitałowych posiadających szeroki wachlarz produktów i oferujących instrumenty finansowe, takie jak jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane.

Dyrektywą zostaną objęte zasadniczo wszystkie firmy z Unii Europejskiej z sektora usług finansowych oferujące produkty finansowe, w tym przede wszystkim:
• Banki Inwestycyjne
• Banki komercyjne / prywatne
• Zarządcy aktywami w tym TFI

Na jakie wsparcie może liczyć firma objęta dyrektywą MIFID ze strony nowoczesnych rozwiązań informatycznych?

Spełnienie wymogów MIFID 2 i MiFIR wymaga znacznego stopnia automatyzacji procesów ofertowania, obsługi Klienta i raportowych (wewnętrznych i do regulatorów zewnętrznych).

Platforma Pivotal to innowacyjne narzędzie, które kompleksowo wspiera firmę inwestycyjną w obsłudze Klienta począwszy od przygotowania umowy, przez generowanie i wysyłkę drogą elektroniczną rekomendacji inwestycyjnej oraz raportowanie do Klienta, na przyjęciu zleceń skończywszy. Umożliwia uporządkowanie w jednym miejscu dokumentów, informacji i historii o Kliencie z różnych systemów, co umożliwia przygotowanie dla niego „szytej na miarę” oferty.

Na bazie naszych doświadczeń jak i wymagań MiFID 2 stworzyliśmy system, który z jednej strony umożliwia skuteczne ofertowanie i sprzedaż dla Klienta, z drugiej strony tworzy i automatyzuje procesy oraz raporty, w celu zapewnienia zgodności z regulacjami MiFID.

System Pivotal obejmuje 3 kluczowe obszary objęte wytycznymi MiFID 2 tj. wymogi związane z raportowaniem, obsługą i składaniem ofert Klientowi, jak i wymogi dotyczące przejrzystości prowadzonej działalności.

 

 

 

Informacje dodatkowe

W temacie MIFID polecamy ciekawy film Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami:

Zapraszamy też na naszą stronę dedykowaną rozwiązaniu dla Doradztwa Inwestycyjnego
http://pivotal.pl/doradztwo-inwestycyjne/

W kolejnych będziemy też informować o szczegółowych wymogach MiFID2.

Wpływ MiFID 2 na rynki finansowe.