Rozwiązanie dla
Doradztwa Finansowego
i  Inwestycyjnego

 

Odkryj CRM, który pozwoli Ci
być bliżej Twoich Klientów

CRM dla Doradztwa Finansowego i Inwestycyjnego to innowacyjne narzędzie, które kompleksowo wspiera firmę inwestycyjną w obsłudze Klienta począwszy od przygotowania umowy, przez generowanie i wysyłkę drogą elektroniczną rekomendacji inwestycyjnej oraz raportowanie do Klienta, na przyjęciu zleceń skończywszy.
Umożliwia uporządkowanie w jednym miejscu dokumentów, informacji i historii o Kliencie z różnych systemów, co umożliwia przygotowanie dla niego „szytej na miarę” oferty.

Najważniejsze informacje

Oferujemy Państwu nowoczesne narzędzie usprawniające i automatyzujące procesy w Państwa firmie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i znamy schematy procesów biznesowych w branży finansowej, przez co możemy udzielić wsparcia naszym Klientom w sprawnym wdrożeniu naszego rozwiązania. Każdorazowo tworzymy je wspólnie z Klientem, dzięki czemu jest ono dopasowane do specyfiki danej organizacji.

Główne funkcjonalności rozwiązania Pivotal dla Doradztwa Finansowego i Inwestycyjnego przedstawia poniższy rysunek:

 

doradztwo-obrazek

 

 

Doradztwo Finansowe a Inwestycyjne

Pivotal CRM obsługuje wsparcie zarówno dla Doradztwa Finansowego, jak i Doradztwa Inwestycyjnego. W przypadku Doradztwa Finansowego Klient otrzymuje propozycję zindywidualizowanego portfela składającego się z głównych klas aktywów. Doradztwo Inwestycyjne to unikalna i innowacyjna funkcjonalność, która koncentruje się na dostarczaniu spersonalizowanych i cyklicznych rekomendacji inwestycyjnych Klientom z segmentu klienta zamożnego (możliwe są też rekomendacje dodatkowe, z różną częstotliwością). W tym przypadku Klient otrzymuje propozycję portfela inwestycyjnego składającego się z konkretnych instrumentów finansowych.

Rekomendacje inwestycyjne powstają w oparciu o scentralizowany proces analizy rynku kapitałowego i dostosowanie zdefiniowanych przez doradcę inwestycyjnego portfeli modelowych dla różnych strategii inwestycyjnych do profilu danego Klienta, uwzględniając przy tym indywidualne preferencje i życzenia Klienta.

Funkcjonalności i produkty

System „w pudełku” posiada poniższe główne funkcjonalności:

li-square  Portal doradcy z pełnym widokiem Klienta i jego portfela inwestycyjnego
li-square  Obsługa procesu sprzedażowego, zaczynającego się od założenia usługi Doradztwa w systemie i wygenerowanie umowy z Klientem
li-square  Moduł transakcyjny w zakresie funduszy inwestycyjnych, zintegrowany z Pivotal CRM
li-square  Obsługa rekomendacji inwestycyjnych, w tym wygenerowanie spersonalizowanych raportów z rekomendacjami i wysyłka do Klienta
li-square  Moduł administratora biznesowego
li-square  Narzędzia dla doradcy – zapytania/ alerty/ raporty
li-square  Narzędzia dla Kadry zarządzającej – raporty
li-square  Komunikacja z systemem bankowym w celu pobrania opłaty za usługę Doradztwa
li-square  Monitorowanie opłat od Klienta i integracja z modułem windykacji
li-square  Portal Klienta – dostęp do danych on-line

Przykładowy zakres produktów i obiektów objętych wsparciem:

li-square  Fundusze inwestycyjne
li-square  Polisy ubezpieczeniowe inwestycyjne
li-square  Produkty strukturyzowane
li-square  Instrumenty pochodne
li-square  Maklerskie instrumenty finansowe

Widok Klienta 360 stopni

Dla realizacji wytyczonej strategii w firmie inwestycyjnej oraz do podniesienia jakości obsługi niezbędne stało się dostarczenie pracownikom pełnego obrazu Klienta. Obraz jest zwany popularnie „Widokiem 360°”. System CRM jest najbardziej naturalnym środowiskiem tworzenia „Widoku 360°” Klienta. Jest to możliwe dzięki integracji danych back-office i front-office. Cennym elementem systemu CRM jest model danych zaprojektowany w taki sposób, aby odzwierciedlać wszystkie dane, produkty i relacje z Klientem.

Widok 360 w rozwiązaniu dla doradztwa zawiera między innymi następujące dane:

li-square  Informacje podstawowe i identyfikacyjne Klienta
li-square  Informacja o środkach dostępnych dla inwestycji
li-square  Preferencje i profil inwestycyjny, w tym wynik testu odpowiedniości
li-square  Skład portfela i jego wartość (w tym informacja graficzna)
li-square  Lista transakcji (do wykonania i historycznych)
li-square  Historia kontaktów
li-square  Dokumenty Klienta
li-square  Informacje o zgodach marketingowych i preferencjach dotyczących kontaktu
li-square  Plan taryfowy i model opłat
li-square  Historia dokumentacji dla Klienta
li-square  Integracja z intranetem i baza dokumentów po stronie Klienta

Wsparcie pracowników

System porządkuje i automatyzuje procesy związane z obsługą Klienta w zakresie usług Doradztwa, jak również dostarcza aktualne informacje i raporty przez co wspiera pracowników w realizacji ich zadań. Poniżej przestawione są główne korzyści dla poszczególnych grup pracowników.


Wsparcie dla Doradcy inwestycyjnego:

li-square  Zarządzanie Portfelami modelowymi dla różnych profili ryzyka (m.in. implementacja w systemie, rejestracja historii zmian w Portfelach modelowych);
li-square  Wygodne narzędzie do tworzenia zindywidualizowanych rekomendacji inwestycyjnych, z uwzględnieniem preferencji i życzeń Klienta oraz automatyczna dystrybucja);
li-square  Zgodność z MiFID II (pełna obsługa procesów wymaganych przez MiFID II, zgodność rekomendacji z profilem).


Wsparcie dla Opiekuna/ Doradcy Klienta:

li-square  Zarządzanie dokumentacją z Klientem w zakresie usługi doradztwa inwestycyjnego (generowanie umów, aneksów, pełna historia dokumentacji w systemie,
w pełni dostępna);
li-square  Zarządzanie preferencjami inwestycyjnymi Klienta (wykluczenia, życzenia, preferencje);
li-square  Pełen widok Klienta wraz z jego aktywami, stopą zwrotu z inwestycji Klienta, rekomendacjami i zrealizowanymi transakcjami a także z historią
interakcji z Klientem;
li-square  Automatyzacja realizacji zleceń w zakresie funduszy inwestycyjnych, zgodnie z aktualną rekomendacją.
li-square  Pełna informacja o Kliencie na urządzeniach mobilnych


Kadra zarządzająca:

li-square  Raportowanie (raportowanie pracy Opiekuna Klienta w zakresie zawartych umów, preferencji klientów, profili ryzyka , aktywów; raporty rozliczeniowe
z Klientami czy partnerami zewnętrznymi);
li-square  Zgodność aplikacji z wymogami prawnymi oraz regulacyjnymi, w tym z wymogami MiFID II/MiFIR;
li-square  Możliwość rozwoju aplikacji siłami własnymi Banku.

Zgodność z MIFID II

Zgodnie z wymaganiami prawnymi świadczone usługi doradztwa powinny być zgodne z wymogami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014r. w sprawie rynków instrumentów finansowych („MiFID II”), w tym m.in. powinny umożliwiać:

li-square  W zakresie modelu biznesowego/ doradczego:

–  Raportowanie okresowe dla Klienta (w tym koszty i prowizje poniesione przez Klienta);
–  Pełne raportowanie dla klienta/ Monitoring portfela/ Analiza wyniku portfela.

li-square  W obszarze prowizji, kosztów, zachęt oraz informowania Klienta

–  Bieżące dopasowanie produktu do portfela inwestycyjnego Klienta/ cele alokacji/ właściwa notyfikacja;
–  Definiowanie rynku docelowego dla każdego produktu/ klasyfikacja Klientów.

li-square  W celu utrzymania przejrzystości przed/ po transakcyjnej

–  Rejestrowanie spotkań/ rozmów (obowiązkowe minutki ze spotkań, potwierdzenia przekazanych rekomendacji);
–  Informowanie o modelu doradczym (zależny, niezależny)/ dostęp on-line do usług doradztwa inwestycyjnego.

Raport Inwestycyjny

Raport inwestycyjny to wygenerowane automatycznie przez system na podstawie preferencji Klienta i wyników ankiety MIFID, zalecenia dotyczące budowy portfela inwestycyjnego.
Materiał jest generowany cyklicznie, przesyłany drogą elektroniczną lub udostępniany na Portalu Klienta.

Korzyści

Podsumowując, korzyści z wdrożenia Pivotal CRM w obszarze Doradztwa są następujące:

li-square  Umożliwienie kompleksowej obsługi Klienta w jednym miejscu, dzięki zebraniu kompletnych aktualnych informacji w jednej aplikacji i wsparciu procesów sprzedażowych, doradztwa inwestycyjnego zgodnie z MiFID II oraz procesów windykacyjnych.
li-square  Obsługa różnych wariantów usług doradztwa;
li-square  Zarządzanie i uporządkowanie dokumentacji Klienta (umowa i aneksy);
li-square  Zarządzanie profilem inwestycyjnym Klienta w oparciu o dane z aplikacji MiFID;
li-square  Zarządzanie preferencjami inwestycyjnymi Klienta w zakresie usługi doradztwa;
li-square  Automatyzacja przygotowania i dystrybucji rekomendacji inwestycyjnych dotyczących portfela inwestycyjnego Klienta (w tym raportu performance-u portfela) w oparciu o aktualny stan portfela, portfel modelowy oraz profil, preferencje i limity zdefiniowane per Klient;
li-square  Udostępnienie narzędzi wpierających pracowników w ich codziennej pracy, w tym system do monitorowania i zarządzania limitami Klientów, raport rozbieżności pomiędzy rekomendowanym portfelem a portfelem rzeczywistym Klienta, możliwość sporządzania i archiwizowania notatek służbowych czy porównywarka produktów;
li-square  Możliwość używania na szerokim spektrum urządzeń mobilnych;
li-square  Moduł doradztwa jest niezależny. Może być obsługiwany przez własny frontend lub może wystawiać odpowiednie usługi.